St. Thomas Malankara Syrian Catholic Church

  • Vicar:Rev. Fr. George Kayyanickal
  • Established Year:1976
  • Parish:Ezhakaranad
  • Address: Ezhakaranad P.O Puthenkruz Ernakulam Dist
  • Pin:0
  • Email: