St. Paul's Malankara Syrian Catholic Church

  • Vicar:Rev. Fr. Johnt cherikkayathu
  • Established Year:1989
  • Parish:Mattampuram
  • Address: Mattampuram P.O Thrissur Dist
  • Pin:0
  • Email: