St Mary's Malankara Syrian Catholic Church

  • Vicar:Rev. Fr. Philip Erattamakkil
  • Established Year:1979
  • Parish:Kottapuram
  • Address: Kottapuram P.O Ernakulam Dist.
  • Pin:0
  • Email: