Home  
  Vision & Mission  
  History  
  Hierarchy  
  Curia  
  Departments  
  Priests  
  Religious  
  Parishes  
  Institutions  
  Photo Gallery  
  Phone Numbers  
  Contact Us  
 
cq]Xm hm-I
 
{]kv_n-d Iukn (ssh-ZoI Iukn)

cq]-X-bpsS aqmw {]kv_n-d Iukn cq]o-I-cn-p. CXns {]Ya kt-f\w cq]-Xm-y- A`n-hy F{_mlw ambp-en-tbmkv sa{Xm-tm-eo--bpsS Ay--X-bn G{]n 12 qhm-cvdp-]ph hna-e-Kncn C\m-jvW kvqfn hv \S--s-p. {]kvXp-X-tbm-K-n dh.-^m. sNdn-bm sNn-c sshZo-I-Iukn sk{I--dn-bmbn \nb-an--s-p.

 
A`n-hy F{_mw am bqen-tbmkv sa{Xm-tm-eo--bpsS \ma-tl-XpIXncp-mfmtLm-jw.

cq]-Xm-y- A`n-hy F{_mlw am bqen-tbmkv sa{Xm-tm-eo--bpsS kzob ay-kvX-\mb tdmanse hnip Pqen-tbmkv ]mm-bpsS Xncp-\m 2013 G{]n 12 \v kap-Nn-X-ambn BtLm-jn-p. A`n-hy ]nXm-hns apJy Imn-I-Xz-n An Znhy-_-en-bn cq]-X-bnse sshZo-Icpw, k\ym-kn--k-\ym-kn-\n-Ifpw, hnizm-kn-Ifpw hp-tNp. XpSv \S A\p-tam-Z\ kt-f\w tIcfknhn ksskv cPn-kv{S-j hIpv a{n {io A\q]v tP_v DZvLm-S\w sNbvXp. aqhm-p-]pg Fw.-F.-F. {io tPmk^v hmg-bv, Fd-Wm-Ipfw Pnm ]m-bv {]kn-Uv {io FtZmkv Ip-nn, _Y\n aqhm-p-hpg t{]mhnjym dh. aZ caym Fkv.-sF.kn, dh. ^m. hKokv ]m-cw-Ip-Sn-bn Fn-h Biw-k-I t\p. A`n-hy bqen-tbmkv ]nXmhv adp-]Sn {]kwKw \S-n. kvt\l-hn-cp-tm-Sp-IqSn Xncp-mfmtLmjw kaw-Kfw ]cy-h-km-\n-p.

Uo ]w \In.

aqhm-p-]pg skv tPmk^v Io-{U-en 2013 sabv 25 \v cq]-Xm-y- A`n-hy G{_mlw am bqen-tbmkv sa{Xm-tm-eo-m-bpsS Imo-I-Xz-n \S Znhy-_ena[y sshZo-I-hn-Zymn-I-fmb {_. kPn Ad-bv, {_. Pot\m Bp-amenbn, {_.kmPp app-m Fn-hv Uo ]hpw, {_. {^mknkv, {_. tdm_nk Fn-hv avkavtdmt\m, tImdqtbm ]-fpw \In.

sshZoI hkv{X kzoI-c-Ww.

XXzim-kv{X-]-T-\-n\pw, doPknpw tijw {_.tPmtam Imtaq-e-bn A`n-hy ]nXm-hn\nv sshZoI hkv{Xw kzoI-cn-p.

A`n-hy ]nXm-hns P-Zn\w BtLm-jn-p.

2013 sabv 25 \v cq]-Xm-y- A`n-hy G{_mlw am bqen-tbmkv sa{Xm-tm-eo-m-bpsS 69mw P-Zn\w aqhm-p-]pg cq]Xm Imcym-e-b-n BtLm-jn-p.

aqhm-p-]pg cq]Xm Imcym-e-b-n\v Xd-n-p.

2013 G{]n 12 \v ]pXp-Xmbn \n½n-p aqhm-p-]pg cq]Xm Imcym-e-b-n\v aqhm-p-]pg hmg-nnbn cq]Xmy A`n-hy G{_mlw am bqen-tbmkv sa{Xm-tm-eo- In-p. cq]-X-bnse sshZo-I-cpw, k\y-kvXcpw Aevam-bcpw ap hnin-jvSm-Xn-Yn-Ifpw NS-n kw_-n-p.

Copyright © Muvattupuzha Diocese 2009-2011. All rights reserved.Created by Tachyon