St. Joseph's Malankara Syrian Catholic Church

  • Established Year:1992
  • Parish:Elanadu
  • Address: Elanadu P.O Chelakkara Thrissur Dist
  • Pin:680586
  • Email: