St. Jude's Malankara Syrian Catholic Church

  • Vicar:Rev. Fr. Kuriakose Karuthedath
  • Established Year:2003
  • Parish:Thrissur
  • Address:
  • Pin:0
  • Email: