St. George Malankara Syrian Catholic Church

  • Vicar:Rev. Fr. Ninan Cheruzhathotam OIC
  • Established Year:1978
  • Parish:Kallumpuram
  • Address: Kallumpuram Kadavallor P.O Thrissur Dist
  • Pin:680543
  • Email: